Classmates

מחלקת הנוער

"הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים"

יאנוש קורצ'אק

מחלקת הנוער יוצרת מסגרת חברתית ערכית לבנות ובני הנוער בכיתות ז'-יב', ושמה דגש על מנהיגות נוער, תרומה לקהילה ואהבת הארץ, התנדבות וגיוס לשירות משמעותי.

מחלקת הנוער מאגדת פעילויות מגוונות ואיכותיות לנוער: סדנאות, הרצאות, הצגות, טיולים ועוד. במסגרת המחלקה פועלות בחבל 3 תנועות נוער- האיחוד החקלאי, בני עקיבא והצופים.

אנו פועלים באמצעות רכזי הנוער ובשיתוף פעולה עם יושבי ראש הועדים וועדות הנוער בישובים.